شرکت تجارت ونداد نویسا (پخش بوتیا)

شرکت تجارت ونداد نویسا در رسانه

وحیدرضا امیری مدیرعامل شرکت تجارت ونداد نویسا

امیری مدیرعامل شرکت تجارت ونداد نویسا: کلیه محصولات بوتیا را با قیمت درب کارخانه و بدون هیچ واسطه ای به دست مصرف کننده نهایی میرسانیم